Biên bản nghiệm thu xây tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               —–gh—–

 

                                                   T.p HCM, ngày……… tháng ……… năm 20….

 

BIÊN BẢN SỐ :       / NTNBCVXD

NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

 

Công trình : ……………………………………………………………………………………

Hạng mục ……………………………………………………………………………………

Địa điểm    : ……………………………………………………………………………………

 

 1. Đối tượng nghiệm thu :
 • Công việc nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

 • Vị trí xây dựng trên công trình:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 2. a. Đơn vị thi công: 

– Ông : …………………………………….. …                         Chức vụ : Chỉ huy trưởng.

– Ông :…………………………………….. …                          Chức vụ : …………………………

 1. Đội thi công trực tiếp: 

– Ông : …………………………………                          Chức vụ : ……………………

– Ông : …………………………………………….                      Chức vụ : ……………………

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu     : ………giờ ……ngày …….tháng ……năm 201…

Kết thúc  : ……….giờ …… ngày …… tháng ……năm 201…

Tại công trình : …………………………………………………………

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 2. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Bản vẽ thiết kế được phê duyệt số:…………………
 • Bản vẽ thay đổi thiết kế được chấp thuận (nếu có) :………………
 • Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công :
  • TCVN 4055 – 2012: Tổ chức thi công.
  • TCVN 5593 – 1991: Công trình xây dựng. Sai số hình học cho phép.
  • TCVN 5308 – 1991: Kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng.
  • TCXDVN 9398 – 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình-Yêu cầu chung.
  • TCVN 9259 – 2012: Dung sai trong xây dựng công trình.
  • TCVN 4314: 2003 Vữa xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 1450-1986: Gạch rỗng đất sét nung.
 • TCVN 5674-1992: Công tác hoàn thiện trong xây dựng.Thi công và nghiệm thu.
 • Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành liên quan đến công tác trên.
 • Tài liệu chỉ dẩn kỹ thuật kèm theo.
 • Nhật ký công trường, bản vẽ hoàn công.
 1. Về chất lượng công việc xây dựng:
Stt Nội dung kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra
Đạt Không đạt
1 Độ thẳng đứng (nghiêng <5mm) Bằng mắt, dọi.
2 Mặt phẳng khi dung thước 2m kiểm tra (hở <5mm) Bằng thước 2m
3 Chiều dày mạch (>=8mm,<=15mm) Bằng mắt
4 Râu thép Bằng mắt
5 Độ chặt mạch vữa Bằng mắt
6 Vệ sinh mạch vữa Bằng mắt

 

 1. Các ý kiến khác (nếu có) : Không.
  1. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cho phép triển khai công việc tiếp theo .
  2. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (ký tên):

 

 

              ĐƠN VỊ THI CÔNG                                            ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

           

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm :

 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;
 • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *