Site Installation / Thi công lắp đặt

1.1  General / Tổng Quát

Before the construction work of piling, there are some preliminary tasks shall be done:

Trước khi tiến hành thi công công tác khoan, cần phải thực hiện những công tác chuẩn bị sau:

 • Site clearing and grading / Dọn dẹp và san phẳng mặt bằng thi công
 • Surveying and layout / Trắc đạc và định vị mặt bằng thi công
 • Định vị vị trí khoan giếng (tùy thuộc vào tình hình thực tế, chủ quản sẽ bố trí vị trí giếng khoan sao cho phù hợp việc cung cấp nước cho hố khoan và vệ sinh công trường).
 • Pavement and sediment ponds / Đường thi công và hồ dung dịch
 • Installation of standing casing / Lắp đặt ống vách tạm

1.2      Site Clearing and Grading/ Dọn dẹp và san phẳng mặt bằng thi công

 • Before constructing, the removal of obstacles, on the ground surface and underground, shall be completed.

Trước khi thi công phải di dời các chướng ngại vật trên bề mặt cũng như dưới mặt đất, mọi trở ngại cho thi công phải được loại bỏ.

 • The site should be graded for the construction of access road and pavement. If necessary, the low-lying area should be backfilled. It is very important for site drainage, machine positioning, and verticality control of drilling during piling work. The distribution of heavy equipment should be located evenly around the piling area to avoid excessive loads or unbalanced loads.

Công trường thi công phải được san phẳng để thi công hệ thống đường vào công trường và khu vực thi công. Nếu cần thiết, đường thấp sẽ được san lấp. Việc này rất quan trọng cho việc thoát nước, định vị thiết bị khoan và kiểm soát độ thẳng đứng của công tác khoan. Máy móc thiết bị với tải trọng khá lớn nên được phân bố đều xung quanh khu vực đổ cọc để tránh vượt tải hoặc tải trọng không đều.

 • The construction site should be fenced to maintain the security of the site and the safety of personnel.

Công trường thi công phải được rào chắn để giữ an ninh công trường cũng như an toàn cho mọi người.

1.3      Surveying and Layout/ Trắc đạc và định vị mặt bằng thi công

 • According to the pre-condition survey report and the results of Cadastral survey confirming the site boundary, the control points and benchmarks for this project shall have been installed on a permanent, unmovable object before piling construction.

Căn cứ vào điều kiện khảo sát và kết quả khảo sát địa chính xác nhận ranh giới công trường, điểm kiểm soát và dấu làm chuẩn cho dự án sẽ được lắp đặt trên đối tượng cố định, không thể di chuyển trước khi thi công cọc.

 • The center point or the corner points of a pile will be surveyed by the “Electronic Total Station” with coordinate method and marked by a steel rod (nail) or a stake.

Tâm và góc của cọc sẽ được khảo sát bởi “Máy toàn đạc” với phương pháp tọa độ và đánh dấu bởi que thép (đinh) hoặc cọc.

 • The offset markings shall be set at least in two directions, and the relationship between the center and the offset markings shall be recorded.

Khoảng đo sẽ được thiết lập với ít nhất hai điểm theo hai phương vuông góc và ghi chép lại mối liên hệ giữa điểm góc và khoảng đo này sẽ được ghi lại.

 • Water well shall be set in the location which ensure water supplying and site clear.

Vị trí giếng khoan cũng được xác định sao cho đảm bảo việc cung cấp nước công tác khoan và vệ sinh môi trường.

1.4  Pavement and Sediment Ponds/ Đường thi công và hồ dung dịch

 • The pavement of access road shall be built for tractor-trailer, truck and crawler crane operation. The pavement can be 20-30cm thick reinforcement concrete or can be covered a large deal of steel plates in order to share the loading of these heavy equipments and to reduce the risk of collapse during the piling work. And the rebar cage fabrication yard shall be 10cm thick concrete.

Đường thi công sẽ được xây dựng phục vụ cho sự vận hành của xe tải, xe kéo, cẩu bánh xích. Đường thi công có thể là bê-tông dày 20-30 cm hoặc có thể dùng những tấm thép dày để chia tải trọng cho những thiết bị nặng và làm giảm rủi ro sập đổ trong suốt quá trình thi công. Khu vực gia công lồng thép phải có nền bê-tông dày tối thiểu 10 cm.

 • The sediment pond will be installed for storing stabilizing fluid and drilled mud of pile construction (Fluid pond made by concrete) .

Hồ dung dịch sẽ được thi công để chứa dung dịch khoan và đất thải trong quá trình thi công cọc.(Hồ dung dịch được đổ bê tông)

1.5   Installation of Standing Casing/ Lắp đặt ống vách tạm.

 • For RCD method, 1m of casing’s length installed in potential soil is enough. Because of safety, Tung Feng uses steel casing of 5 ± 1m. The steel standing casing (length 3.5 ± 1m, thickness 9mm) will be installed into the ground to protect the drilled hole from collapsing due to the weight of working machines. The inner diameter of the casing should be approximate 10-30 cm larger than the drilling diameter. The installed standing casing should penetrate through the potential collapsing layer or the backfilled layer.

Đối với phương pháp khoan phản tuần hoàn, ống vách chỉ cần cắm xuống phần đất tốt một khoảng 1m là đủ. Vì lí do an toàn, Tung Feng sử dụng ống vách dài 3.5 ± 1m. Lắp đặt ống vách (dài 3.5 ± 1m, dày 9mm) để phòng sập vách do tải trọng của thiết bị khoan trong quá trình khoan tạo lỗ. Đường kính trong của ống vách nên rộng hơn đường kính khoan một khoảng 10-30 cm. Độ sâu đóng ống vách phải đi qua lớp đất có nguy cơ sập thành hố khoan.

 • Relying on the offset markings, the ground surface shall be pre-excavated by backhoe to the depth which approximates the 4/5 of the casing length. After aligning the position of casing and the offset markings carefully, the casing will be pushed into soil until the casing top is at the desired level.

Dựa vào các khoảng đo, bề mặt đất sẽ được đào lại đến độ sâu khoảng 4/5 chiều dài của ống vách bằng máy đào. Sau khi xác định độ thẳng đứng của ống vách tạm và các khoảng đo một cách cẩn thận, ống vách tạm sẽ được đặt sâu vào đất đến cao trình cần thiết.

 • The center of the pile shall be reinstalled according to the offset markings. The position and verticality of the standing casing shall be checked to cover the drilling area of the pile. The level of the casing top shall be surveyed and recorded.

Tim cọc sẽ được làm lại theo các khoảng đo. Vị trí và độ thẳng đứng của ống vách tạm sẽ đựoc kiểm tra lại. Cao độ đỉnh casing sẽ được khảo sát và ghi chép lại.

 • Trench for stabilizing fluid (“fluid way”) is excavated from the sediment pond to the standing casing. While the RCD machine pumping slurry to the pond, the settled stabilizing fluid will flow back through the fluid way.

Mương dẫn hồ dung dịch được đào từ hồ dung dịch đến ống vách tạm. Trong khi máy RCD bơm dung dịch đến hồ, dung dịch sẽ chảy qua đường dẫn dung dịch.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *